ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

14-18/6/2023

ΚΤΙΡΙΟ Γ'

Η ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2022 στην περιοχή της Λαμίας. 

Τα νεοεκλεγέντα μέλη προχώρησαν σε σύσταση σε σώμα βάση του νόμου περί συνεταιρισμών 4673/2020. 


Έναρξη Καλλιεργητικής Περιόδου 2022 

Εγγραφείτε στην λίστα επαφών μας για την λήψη newsletter.

Οι Πολιτικές μας

Πολιτική Απορρήτου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εμπιστοσύνη των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη αυτή θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο συνεταιρισμός αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τη σωστή χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της ορθής λειτουργίας της εταιρείας και είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε και μπορεί να αφορούν πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές. Για το λόγο αυτό ο συνεταιρισμός• δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών,• διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς,• παρέχει προς τους πελάτες της ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους• χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών της• συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Με βάση αυτές τις αρχές ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Συλλογή και επεξεργασία. Ο συνεταιρισμός συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Διαχείριση επεξεργασίας
Ο συνεταιρισμός παρέχει στα υποκείμενα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαχειρίζονται τα ίδια την μορφή επεξεργασίας που επιθυμούν και αν την επιθυμούν. Παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη συναλλακτική σχέση που τη συνδέει με τα υποκείμενα των δεδομένων, τη δυνατότητα στα υποκείμενα να συναινέσουν ή να άρουν κατά περίπτωση τη συναίνεσή τους.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων
Ο συνεταιρισμός χρησιμοποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Ο συνεταιρισμός μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας
Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλέγει και την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συνεταιρισμός δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με τον συνεταιρισμό, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέτρα ασφαλείας

Ο συνεταιρισμός έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Επικαιροποιημένα δεδομένα
Ο συνεταιρισμός προσπαθεί πάντοτε να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, πλήρη και σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται.

Πρόσβαση στα δεδομένα
Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εντεταλμένοι υπάλληλοι του συνεταιρισμού. Διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων και ότι έχουν ενημερώσει και δεσμεύσει τους υπαλλήλους τους ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων αυτών.

Άσκηση δικαιωμάτων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο συνεταιρισμός δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση

Όροι & Προυποθέσεις

Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου (τα δύο κείμενα μαζί αποτελούν τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου), που μαζί διέπουν την εν λόγω πρόσβαση και χρήση.

Συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό τον ιστότοπο (ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου) μπορεί να έχουν επιπλέον ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις που να ισχύουν για αυτές, λεπτομέρειες για τις οποίες περιγράφονται στο ανάλογο τμήμα του ιστότοπου.

Διαχειριστής του Ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας με την επωνυμία Almoland.

Δεσμευτική Σύμβαση και τροποποιήσεις των Όρων Χρήσεως

Ο χρήστης των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, δια της χρήσεως που πραγματοποιεί, δηλώνει ότι είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών) και ικανός προς δικαιοπραξία. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσεως, ο χρήστης δεσμεύεται από αυτούς και αυτοί αποτελούν νόμιμη σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του συνεταιτρισμού. 

Ο συνεταιρισμός δύναται να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Χρήσεως, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να απαιτείται εκ νέου αποδοχή των όρων από τον χρήστη, ούτε γνωστοποίηση των τροποποιήσεων σε αυτόν. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να ενημερώνεται σχετικά με τροποποιήσεις τους. Δια της συνέχισης της πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και της χρήσης τους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσεως με το εκάστοτε τροποποιημένο περιεχόμενό τους.

Disclaimer (Αποποίηση)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας δεν εγγυάται ούτε επικαλείται ότι η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις σχετικά με την ακρίβεια, την διαθεσιμότητα, την πληρότητα ή και την καταλληλότητα για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση των πληροφοριών που εμφανίζονται. Ο συνεταιρισμός δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που το αντίθετο δηλώνεται ρητώς, και αποποιείται πλήρως οποιασδήποτε ευθύνης ή εγγύησης σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο συνεταιρισμός, τα μέλη του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι συμβεβλημένοι συνεργάτες του αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με οποιαδήποτε ζημία ή οποιαδήποτε δαπάνη μπορεί να προκληθεί, οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς οποιονδήποτε περιπτώσεων άμεσης ή έμμεσης ζημίας, απώλειας πρόσβασης, απώλειας δεδομένων, ζημίας λόγω ηλεκτρονικού ιού, απώλειας εσόδων ή κέρδους, απώλειας ή βλάβης πράγματος, απαιτήσεων τρίτων, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ζημίας, ακόμη και εάν ο συνεταιρισμός, τα μέλη του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι συμβεβλημένοι συνεργάτες του έχουν λάβει γνώση της πιθανότητας τέτοιων ζημιών ή δαπανών, οι οποίες μπορεί να προκληθούν ή να σχετίζονται με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας με την οποία αυτή συνδέεται ή του περιεχομένου της.

Σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου

Όλα τα δικαιώματα (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σχετιζόμενα με βάσεις δεδομένων, και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας) σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας (ή – αναλόγως – στους δικαιοπαρόχους του). Δικαιούσθε να αντιγράφετε μέρη του περιεχομένου στον σκληρό σας δίσκο και να εκτυπώνετε το περιεχόμενο αυτό για προσωπική, μη-εμπορική χρήση, μόνον και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται από τον συνεταιρισμό  δια της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή, διάθεση, μετάδοση, προσαρμογή, διανομή, πώληση ή δημοσίευση οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του συνεταιρισμού ή – αναλόγως – των δικαιοπαρόχων του.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει κατατεθέντα ή μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους και λογότυπα του συνεταιρισμού. Η τοποθέτηση των Διακριτικών Γνωρισμάτων στην παρούσα ιστοσελίδα δεν επιφέρει στον χρήστη οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα, ούτε οποιαδήποτε άδεια χρήσεως ή τροποποιήσεώς τους, εκ μέρους του συνεταιρισμού ή άλλων δικαιούχων. Απαγορεύεται κάθε χρήση των Διακριτικών Γνωρισμάτων ως οποιασδήποτε μορφής ετικέτα ηλεκτρονικής αναζήτησης («meta tag» ή οποιασδήποτε άλλης μορφής «hidden text»).

Δικαιούσθε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτή μόνον για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, οφείλετε να συμμορφώνεστε και με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, όπου προβλέπονται, σχετικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της παρούσας ιστοσελίδας («Επιπρόσθετοι Όροι»). Οποτεδήποτε ονόματα χρήστη, κωδικοί, στοιχεία σύνδεσης και οποιασδήποτε άλλης μορφής στοιχεία ασφαλούς προσβάσεως δίδονται από την ιστοσελίδα, καλείσθε να φυλάγετε πάντα αυτές τις πληροφορίες με τρόπο ασφαλή και να τις χειρίζεστε με πλήρη εμπιστευτικότητα. Οφείλετε να γνωστοποιείτε στον συνεταιρισμό κάθε περίπτωση αποκάλυψης των πληροφοριών αυτών σε οποιονδήποτε άλλο ή πρόσβασης οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς ή γνώσης σας οποιασδήποτε προσβολής της εμπιστευτικότητας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Εάν δημιουργηθεί η υπόνοια ότι πραγματοποιούνται παραβιάσεις των Όρων Χρήσης ή οποιωνδήποτε Επιπρόσθετων Όρων ή ότι προσβάλλονται οποιαδήποτε Διακριτικά Γνωρίσματα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας ενδέχεται να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποιήσεως. Ο συνεταιρισμός διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αφαιρεί ή να τροποποιεί το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή και να τροποποιεί ή να παύει οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποιήσεως.

Σύνδεσμοι/Διαμόρφωση

Σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα, απαγορεύεται να δημιουργείτε διαδικτυακή διαμόρφωση («frame») ή οποιαδήποτε άλλη μορφή περιήγησης («browser») ή περιδιαμόρφωσης («border environment») πέριξ αυτής της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να δημιουργείτε συνδέσμους («links») προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας.

Προσωπικά Δεδομένα

Με την πρόσβαση και χρήση σας της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχεσθε την Πολιτική Απορρήτου και δεσμεύεστε από αυτήν, ως μέρος των Όρων Χρήσης και συναινείτε ώστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, στοιχείων επαφής όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διαδικτυακή διεύθυνση e-mail, αλλά και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση) υποβάλλετε ή θέτετε στην διάθεση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα αποτελούν το αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνης με την Πολιτική Απορρήτου. Συνεπώς, οφείλετε να λάβετε γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, επιπλέον των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με το παρόν κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων, παρακαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω email στο info@almoland.com (σημειώστε ότι για την πιο αποτελεσματική απάντηση στο μήνυμά σας παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στο θέμα μηνύματος τον τίτλο "ALMOLAND Website Όροι Χρήσης").

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών Λαμίας διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών του κράτους στο οποίο διαμένετε ή, εφόσον οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις σάς δεσμεύουν στο πλαίσιο επαγγελματικής ή επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, στο κράτος της κύριας επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.